Deponering av personregistermateriale til IKA Finnmark

Reoler.jpg
IKA Finnmark IKS tar imot og oppbevarer personregistermateriale fra kommunene og Troms og Finnmark fylkeskommune.  
Personregister omfatter bl.a.

  • Klientmapper etter sosialtjenesteloven
  • Pleie og omsorgsarkiv (brukermapper) etter sosialtjenesteloven
  • Klientarkiv (barnevernsmapper) etter barnevernsloven
  • Elevmapper fra grunnskolen og videregående skole
  • Klientmapper fra PPT
  • Klientmapper fra flyktningkontor og asylmottak
  • Pasientjournaler og helsekort fra den kommunale helsetjenesten, skolehelse- og helsesøstertjenesten mv.

Under finner du veiledning, skjemaer og lister for arbeidet med deponering av personregistermateriale til IKA Finnmark IKS.