Veiledning med bilder for avlevering av eldre arkiver

Iht forskrift om offentlig arkiv av 01.01.2018, § 18  skal offentlige organ avlevere eldre og avslutta arkiv til arkivdepot. Nærmere bestemmelser skal baseres på forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver (riksarkivarens forskrift) av 01.01.2018.
Det skal normalt avleveres til arkivinstitusjon arkivmateriale når materialet er 25 til 30 år gammelt. I tillegg skal avlevers materiale fra organ som legges ned.

Ta kontakt ved avlevering av eldre arkiv.

post@ikaf.no

2014-11-11

Instruks for avlevering av eldre arkiv

Offentlige organ skal avlevere eldre og avslutta arkiv til arkivdepot.
Dagens arkiver er viktige for nåtid og framtid. Arkivene kan ha rettslig, forvaltningsmessig, kulturell og forskningsmessig verdi. Iht arkivloven skal arkiv fra offentlig forvaltning bevares for ettertiden og tilgjengeliggjøres for allmennheten.
I forskrift om offentlig arkiv av 01.01.2018,
§ 20 står det at arkiv som blir avleverte til arkivdepot, skal være ordna etter opphav.
Som et hjelpemiddel for å imøtekomme lovverkets krav, har vi utarbeidet en
INSTRUKS FOR AVLEVERING av eldre arkiv.

2014-11-11

Rutiner for avlevering av arkiv til IKA Finnmark IKS.

RUTINE FOR AVLEVERING av arkiv til IKA Finnmark IKS.
IKA Finnmark IKS tar imot materialet, kontrollerer hvorvidt avleveringen stemmer overens med samlet/innholdslisten.
Når avleveringen eventuelt blir godkjent, sender vi kommunen kvittering for det avleverte materialet.

2014-11-11

Allment arkivskjema

Oversikt over standardoppstilling av arkivserier.